Reglement / algemene voorwaarden 2018

Centraal in de 24kika op de baan van Flevonice staat beleving en plezier in de sport.

Deelname aan de 24uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie zal van haar kant er alles aan doen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Het belangrijkste is echter dat u als deelnemer verantwoordt u sport bedrijft en oplettend blijft. Zorg voor uw eigen en andermans veiligheid. Ieder individu of team dient het wedstrijdreglement te kennen, wijzigingen in het wedstrijdreglement zullen aan de ingeschreven teams of individuen worden meegedeeld.

Deelnemers en hun begeleiders melden zich in het bezit van de benodigde middelen voor aanvang van de wedstrijd op de door de organisatie aangegeven locatie.  Deelnemers starten de wedstrijd met de middelen die zij nodig hebben. Voeding en drinken voor de deelnemers moet door ieder team zelf verzorgd worden.

1. Definities

Deelnemers: De sporters die fysiek aan de wedstrijd deelnemen. De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan de startnummers die worden afgegeven bij aanmelding.

Skater: Degene van het team die zich actief in de wedstrijd bevindt. Er kan derhalve maximaal 1 Skater tegelijk voor een team actief zijn.

Begeleiders: De personen die het team volgen gedurende de wedstrijd. Deze mogen zich in de wissel- en deelnemerszone begeven. De begeleiders zullen geregistreerd worden en zullen herkenbaar zijn voor de wedstrijdleiding. Tevens zullen deze begeleiders aanspreekpunt zijn voor relaties en familie van de atleten. De wedstrijdleiding zal alleen met de teambegeleiders communiceren. Ook de teambegeleiders zullen herkenbaar zijn aan een polsbandje, deze zal een andere kleur hebben dan het polsbandje van de deelnemers.

Team: Een team bestaat uit één, twee, drie, vier, vijf of zes deelnemers. Of 8 deelnemers in een kinderteam, met een minimale gemiddelde leeftijd van 11 jaar en een maximale gemiddelde leeftijd van 14 jaar.

Wisselzone: Aangegeven deel van het terrein dat gebruikt wordt door deelnemers om te wisselen. De skater kan alleen in de wisselzone het ‘skaterschap’ overdragen aan een teamgenoot, die op zijn of haar beurt de wedstrijd actief voor zijn of haar team vervolgt. Deze zone is alleen toegankelijk voor deelnemers, begeleiders, geaccrediteerde pers en de organisatie.

Startnummer: Dit nummer is persoonsgebonden en alleen bestemd voor deelnemers.

Sancties: Bij overtreding van het wedstrijdreglement gelden volgens de wedstrijdleiding gepaste sancties. Wanneer het wedstrijdreglement niet voorziet in een adequate sanctie is het recht aan de wedstrijdleiding om een passende sanctie te vinden. Een opgelegde sanctie zal zo spoedig mogelijk aan het team worden medegedeeld.

Melding van een overtreding: Ieder team heeft de mogelijkheid om een overtreding van een ander team te melden. Dit kan in de wisselzone bij de wedstrijdleiding.

 

 

Organisatie: Alle personen die een functie hebben binnen de organisatie van de 24uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice.

Wedstrijdleiding: De personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdverloop en het toekennen van sancties.

Materiaal: Al het materiaal dat door de deelnemers gebruikt wordt tijdens de wedstrijd. Dit materiaal dient deugdelijk, veilig en in goede staat te verkeren.

Transponder: Een chip die de ronden en rondetijden registreert. Per deelnemer wordt één chip afgegeven. Deze chipt dient altijd gedragen te worden door middel van de bijgeleverde enkelband.

 1. Algemeen

2.1. De wedstrijdleiding behoud het recht tijdbonussen of tijdstraffen toe te kennen, in de vorm van het toekennen of verwijderen van rondes, aan teams of om teams te diskwalificeren voor activiteiten die in strijd zijn met de race reglementen of activiteiten die in strijd zijn met karakter van het evenement. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn definitief.

2.2 Het streven is dat iedere deelnemer tenminste €150 euro op haalt voor KiKa. Dit kan door middel van het verkopen van loten, voor de loterij van 2 september) die door de organisatie beschikbaar worden gesteld.

2.3. Door deel te nemen aan deze 24uurs skeelerwedstrijd op de baan van Flevonice zijn deelnemers verantwoordelijk voor het naleven van het reglement van deze wedstrijd. Als er een gedeelte van het reglement niet duidelijk is het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om dit voortijdig aan te kondigen en officiële uitleg te ontvangen van de wedstrijdleiding voor de start van de wedstrijd.

2.4. Het is een 24uurs evenement over 2 dagen, waarbij de start is op vrijdag 31 augustus om 15:00 uur en de finish op zaterdag 1 september 15.00

2.5. Na 24 uur zal de wedstrijdleiding een opgerolde zwart-wit geblokte vlag tonen, ten teken dat de laatste ronde ingaat. Winnaars van het evenement zijn het team of individu dat de meeste rondes heeft afgelegd na 24 uur en als eerste na het ingaan van de laatste ronde de finish passeert.

 1. Team en begeleiding

3.1. Er zijn vier officiële categorieën voor de 24 uurs skeelerwedstrijd namelijk:

 • Solo (1 deelnemer)
 • Duo (2 deelnemers)
 • Team (3 tot 6 deelnemers)
 • Kinderteam (3 tot 8 deelnemers)

*Een Kinderteam heeft een minimale gemiddelde leeftijd van 11 jaar en een maximale gemiddelde leeftijd van 14 jaar.

Ieder team of individu dient minimaal één en maximaal twee aanspreekpunten te hebben. De aanspreekpunten kan een begeleider of de teamcaptain zijn. Deze moeten geregistreerd zijn bij de wedstrijdleiding. Tevens zullen deze begeleiders aanspreekpunt zijn voor relaties en familie van de deelnemers. De wedstrijdleiding zal alleen met de aanspreekpunten communiceren.

3.2 Ieder team moet een teamcaptain hebben. Deze teamcaptains zullen het team vertegenwoordigen in de officiële correspondentie en communicatie voor, tijdens en na het evenement. Een teamcaptain kan slechts een team vertegenwoordigen en is deelnemer van het team. Bij inschrijving/ afhalen van de transponders wordt deze naam doorgegeven.

3.3. Wanneer een deelnemer van een team uitvalt, kan de rest van het team de race voorzetten, bij individuele klasse is de wedstrijd voor hem of haar over. De gereden afstand blijft wel geldig voor het totaalklassement.

3.5. ieder team is verplicht een mobiele telefoon bij zich te dragen waarop zij 24 uur per dag bereikbaar is. Dit nummer moet genoteerd worden bij de registratie.

3.6. Een team of individu kan alleen aan de wedstrijd deelnemen wanneer het inschrijfgeld is betaald, alle inschrijfformulieren volledig zijn ingevuld, en het aansprakelijkheidsformulier door alle teamleden is ondertekend.

 1. Tijdens de wedstrijd.

4.1. De teams mogen op het parcours geen hulp ontvangen van buitenstaanders, alleen van andere deelnemers of de organisatie. Een verzoek voor assistentie kan gemaakt worden bij de wedstrijdleiding.

4.2. Naast deelnemers en wedstrijdleiding is het voor niemand toegestaan de wisselzone te betreden.

4.3. Het is niet toegestaan om langs de route kleding, eten, drinken en/of andere hulp of aanwijzingen te ontvangen van de teambegeleiding of derden. Sanctie: diskwalificatie. Dit mag alleen in de wisselzone.

4.4. Gedurende de gehele wedstrijd mogen er geen hulpmiddelen worden gebruikt. Lopen/ rennen met de skates in de hand is wel toegestaan.

4.5. De organisatie is het recht voorbehouden om de route bij hinder te allen tijde te wijzigen. De consequenties voor teams die hierdoor hinder ondervinden zullen door de organisatie zo goed als mogelijk worden opgevangen.

4.6. Een wissel van een teamlid (skater) mag alleen geschieden in de wisselzone. De wedstrijd is een estafette. Er zal in de wisselzone een estafette stokje overgedragen moeten worden. Iedere team ontvangt een estafette stokje bij aanmelding.

4.7. Wanneer een deelnemer een ongeluk ziet gebeuren, of een gewonde ziet liggen is deze verplicht te stoppen. Hij moet dan kijken of de gevallen rijder in orde is, zo niet dan is hij verplicht hulp te bieden. Voor het niet verlenen van hulp bij ongevallen volgt diskwalificatie. De hulp biedende deelnemer zal een gepaste compensatie voor de verloren tijd ontvangen.

 

4.8 Bij teams moet er altijd iemand in de baan zijn. Een team moet minimaal 3 ronden per uur blijven rijden. Solisten mogen tussentijds wel rusten. Een rustpauze mag niet langer dan 2uur zijn.

 1. Veiligheid

5.1. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht een degelijke helm te dragen als zij zich op het wedstrijdparcours bevinden. Ook tijdens het warm rijden en het uitrijden is het dragen van een helm verplicht. De helm moet goed passen en mag geen scheuren en of barsten hebben.

5.2 Wanneer een geblesseerde rijder geëvacueerd dient te worden, zal er een reddingsvoertuig het parcours betreden. skaters zullen vaart moeten verminderen en het reddingsvoertuig voorrang geven wanneer nodig.

5.3. De organisatie kan besluiten om een deelnemer vanwege medische gronden uit de wedstrijd te nemen of een verplichte rust op te leggen. Beroep hier tegen is niet mogelijk.

5.4 Een bemande EHBO post is aanwezig nabij de wisselzone. Naast de jurybus.

5.5 Bij de jurybus is ook altijd iemand van de wedstrijdleiding aanwezig. Wanneer een deelnemer een ongeval ziet, is hij verplicht dit te melden bij de jurybus.

5.6 Alle vormen van calamiteiten dienen te worden gemeld aan de wedstrijdleiding bij de jurybus.

5.7 Deelnemers onder de 17 jaar dienen schriftelijk toestemming van de ouders te hebben. De minimale leeftijd om te mogen deelnemen is 7 jaar.

5.8 . De wedstrijdleider mag een deelnemer vragen om een voorwerp te verwijderen dat zijn inziens een gevaar vormt voor de deelnemer zelf of voor de andere deelnemers.

 

5.9 De Wedstrijdleiding kan de wedstrijd stilleggen wanneer de weersomstandigheden het normaal verloop of het verder zetten van de koers in gevaar brengen. Of bij een ernstige blessure van een of meer deelnemers die interventie van EHBO vereist.

 1. Herkenbaarheid en Uitrusting

6.1. Skaters zijn tijdens hun ronden verplicht hun eigen startnummer zichtbaar te voeren op hun lichaam.

6.2. Ieder team wordt aangemoedigd vanuit de organisatie om gelijke kleding te dragen. De kleding mag voorzien zijn van eigen sponsoren. Ook clubkleding is toegestaan.

6.3 De skeelers mogen niet langer zijn dan 50cm. De maximale diameter van de wielen bedraagt 125mm.

 

 1. Verlichting

7.1. De deelnemers dienen tussen zonsondergang en zonsopkomst verlichting te voeren. De verlichting mag ook op het lichaam gedragen worden met als voorwaarden dat deze goed zichtbaar is en aan de voorzijde minimaal 10 meter zicht geeft aan de skater.

 1. Natuur en milieu

8.1. Al het geproduceerde afval moet worden meegenomen door deelnemers en alleen op hiervoor bestemde plaatsen worden weggegooid. Dit geldt ook voor GFT afval. Vervuiling van het parcours leidt tot diskwalificatie van het team.

 1. 9Parcours en Controleposten

9.1. Het wedstrijdparcours kan, te allen tijde, worden verkort, verlengd en/of gewijzigd door de wedstrijdorganisatie, naar aanleiding van weersomstandigheden, veiligheids- of andere omstandigheden.

9.2. Ieder team ontvangt één transponder per deelnemer. Iedere deelnemer dient zijn eigen transponder te dragen tijdens zijn te rijden ronden. De transponder moet bij de rijdende deelnemer worden bevestigd om de enkel, met de bijgeleverde enkelband.

9.3 De Transponders dienen na afloop van de race weer bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd. Niet ingeleverde transponders worden in rekening gebracht aan het team.

9.4 Het Parcours afsnijden op wat voor manier dan ook zal altijd resulteren in een diskwalificatie van een individu of het gehele team.

 1. Mededelingen van de wedstrijdleiding

10.1. De interpretatie en toepassing van het wedstrijd reglement is gebaseerd op richtlijnen; iedere actie van een team, teamlid of combinatie van teams welke resulteert in een oneerlijk voordeel voor de ondernemende teams of een oneerlijk nadeel voor een ander team of teams resulteert in een sanctie.

10.2. In de situatie van een protest tegen een ander team, informeert het protesterende team de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk over de ervaren overtreding. Protest mag mondeling geschieden, maar moet discreet en respectvol, en alleen bij de wedstrijdorganisatie.

10.3.  Het gebruik van enige vorm van gemotoriseerd vervoer door skaters is niet toegestaan gedurende de wedstrijd. Deelnemers gebruiken alleen de vormen van vervoer welke is aangegeven door de wedstrijdleiding. Het gebruik van een andere vorm van vervoer resulteert in diskwalificatie.